Sponsored Resources

Ðõî Ëáî, Óôßëâç CD cover artwork

Ðõî Ëáî, Óôßëâç

Audio CD

Disk ID: 1488417

Disk length: 1h 4m 25s (16 Tracks)

Original Release Date: 1998

Label: Unknown

View all albums by Ðõî Ëáî...

Tracks & Durations

1. Õäñï÷üïò 1:15
2. ÌïíáîéÜ ìïõ üëá... (Æùíôáíü áðü ôï Äßðëá óôï ÐïôÜìé) 4:44
3. Óôá âáèéÜ óïõ íåñÜ 4:28
4. ¸ðáøåò áãÜðç íá èõìßæåéò 4:38
5. ÖáëôóÝôá 3:12
6. Ìéá óõíïõóßá ìõóôéêÞ 4:38
7. Senor (Tales of Yankee Power) 5:02
8. ÖùôéÜ (Áêïõóôéêü) 4:14
9. Ï Ýñùôáò êïéìÞèçêå íùñßò 6:22
10. Áêüìá ôßðïôá äåí åßäåò 4:35
11. Óôßëâç 4:20
12. Óþèçêáí ïé ÷áñÝò 3:53
13. ËÜìéá 3:34
14. ÊëåììÝíç ïìïñöéÜ 3:37
15. ÁðïãïÞôåõóç ôïõ ðåñáóôéêïý 3:29
16. ºñéäá 2:14

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Other Versions

Albums are mined from the various public resources and can be actually the same but different in the tracks length only. We are keeping all versions now.

Óôßëâç

Tracks: 16, Disk length: 1h 3m 46s (-1m 21s)

Please note: we do not provide any Ðõî Ëáî music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.