Sponsored Resources

Magic De Spell, Íßøïí áíïìÞìáôá ìç ìüíáí üøéí CD cover artwork

Magic De Spell, Íßøïí áíïìÞìáôá ìç ìüíáí üøéí

Audio CD

Disk ID: 1408685

Disk length: 55m 38s (17 Tracks)

Original Release Date: 1994

Label: Unknown

View all albums by Magic De Spell...

Tracks & Durations

1. ÔÝñìá ôï äéÜëëåéììá 3:06
2. Íßøïí áíïìÞíáôá 3:43
3. Ï ëýêïò ôçò øõ÷Þò ìïõ 3:46
4. ¢óõëï 2:49
5. ÖïâÜìáé ôï öéëß 3:31
6. Åßìáé ìïíá÷üò 3:25
7. Ðüôå Âïýäáò, Ðüôå Êïýäáò 2:46
8. Íá ÷åéò êüôóéá ãåñÜ 2:37
9. Äåí èÝëù 5:36
10. ¸ñ÷ïíôáé ïé áíèñþðïé 2:37
11. Ôï æåúìðÝêéêï ôïõ ñïê 4:26
12. Ôï äÜêñõ 3:51
13. Äùò ìïõ ôï ÷Ýñé óïõ 3:06
14. ÍÝåò åðï÷Ýò 2:44
15. ¢êïõ ôéò ðáéäéêÝò öùíÝò (Ëüëá ìÝñïò ðñþôïí) 2:20
16. Ëüëá (ìÝñïò äåýôåñï) 2:00
17. Äùò ìïõ ôï ÷Ýñé óïõ (cosmic love mix) 3:04

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any Magic De Spell music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.