Sponsored Resources

VA, Óôïõ Ôñáãïõäéïý Ôçí ¼÷èç 8 cd1 CD cover artwork

VA, Óôïõ Ôñáãïõäéïý Ôçí ¼÷èç 8 cd1

Audio CD

Disk ID: 123647

Disk length: 57m 30s (17 Tracks)

Original Release Date: 2004

Label: Unknown

View all albums by VA...

Tracks & Durations

1. Äéïíýóçò Óáââüðïõëïò - Áò ÊñáôÞóïõí Ïé ×ïñïß 2:51
2. Ìáíþëçò ËéäÜêçò - Ç ÌðáëÜíôá Ôïõ Êõñ ÌÝíôéïõ 4:14
3. ÓùêñÜôçò ÌÜëáìáò - ÐñéãêçðÝóá 3:51
4. Íßêïò Æéþãáëáò - ÃëõêÜ ÃëõêÜ 3:07
5. ÐáíôåëÞò Èáëáóóéíüò - Áðü Ôç Ãõíáßêá Ãéá Ôçí Ãõíáßêá 2:41
6. Ãéïýëç Ôóßñïõ - Ç Ãõíáßêá Åßíáé Ç Ëýóç 3:19
7. Ãëõêåñßá, Êßôñéíá ÐïäÞëáôá - ÐïôÝ Äå Èá ÌÜèåéò 3:09
8. Apurimac - Áðüøå ÈÝëù 4:08
9. Ëïõäïâßêïò Ôùí Áíïãåßùí - Óå ¢êïõóá Ôï ÂñÜäõ 2:37
10. Ôñßöùíï - ×áñÜìáôá Ç ¿ñá Ôñåéò 3:57
11. ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ - Ï, Ðïõ ÎÝñåé ÅëëçíéêÜ 2:50
12. ËÜìðñïò ÊáñåëÜò - Ðéêñüò ÊáöÝò 3:15
13. Åëåõèåñßá ÁñâáíéôÜêç - Ìå ÐÞñå Ôï ÎçìÝñùìá Óôïõò Äñüìïõò 3:15
14. ÃåñÜóéìïò ÁíäñåÜôïò - ¸ôóé Åßíáé ÌÜôéá Ìïõ 2:52
15. Ìáñéþ - Ôï ÊáöåäÜêé 3:01
16. Áñãýñçò ÌðáêéñôæÞò - ÐÝíôå ÌÜãêåò Óôïí Ðåñáßá 3:48
17. Íßêïò ÐáðÜæïãëïõ - ÃéáãéÜêá 4:25

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any VA music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.