Sponsored Resources

Óáââüðïõëïò Äéïíýóçò, Ï êýñéïò Óáââüðïõëïò åõ÷áñéóôåß ôïí êýñéï ×áôæçäÜêé êáé èÜñèç ïðùóäÞðïôå CD cover artwork

Óáââüðïõëïò Äéïíýóçò, Ï êýñéïò Óáââüðïõëïò åõ÷áñéóôåß ôïí êýñéï ×áôæçäÜêé êáé èÜñèç ïðùóäÞðïôå

Audio CD

Disk ID: 458071

Disk length: 46m 40s (18 Tracks)

Original Release Date: 1988

Label: Unknown

View all albums by Óáââüðïõëïò Äéïíýóçò...

Tracks & Durations

1. ¸íáñîéò 1:08
2. Ìéá óôéãìÞ åéñÞíçò 1:37
3. Ï êïò Óáââüðïõëïò èåñìÜ åõ÷áñéóôåß 3:55
4. Ìáò âáñÜíå íôÝöéá 3:39
5. ÐáñáìõèÜêé 1:46
6. Ôß Ýðáéîá óôï Ëáýñéï 3:23
7. ÉáìâéêÞ óêçíÞ 1:19
8. Ç óõííåöïýëá 3:41
9. Ôá êïñßôóéá ðïõ ðçãáßíïõí 3:16
10. Óçìáßá áðü íÜûëïí 2:02
11. ÅêðïìðÞ 1:24
12. ¸íá ôñáãïõäÜêé ôïõ Lucio Dala 3:09
13. Óå áõôü ôï óðßôé 0:54
14. ×áñôéíï ôï öåããáñÜêé 3:36
15. Äåí Ý÷ù Þ÷ï, äåí Ý÷ù õëéêü 1:22
16. Óáí ôïí êáñáãêéüæç 2:23
17. Áò êñáôÞóïõí ïé ÷ïñïß 4:10
18. Ìéá èÜëáóóá ìéêñÞ 3:45

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any Óáââüðïõëïò Äéïíýóçò music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.